BOEKINGSVOORWAARDEN

BOEKINGSVOORWAARDEN VOOR HUUR BIJ TOPCHALET

Indien u via internet of telefonisch bij Topchalet een reservering doet, zijn onderstaande boekingsvoorwaarden van toepassing. Topchalet wijst u erop dat reserveringen die u doet, wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Topchalet.

 

Reserveringen

Indien Topchalet uw reservering in behandeling neemt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging alsmede een factuur binnen enkele dagen na de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Topchalet. Bent u binnen 8 dagen na de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u contact op te nemen met Topchalet. Tussen u en Topchalet komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Topchalet de reservering aan u heeft bevestigd. De overeenkomst betreft huur van accommodatie van recreatief gebruik.

 

Prijzen

U bent aan Topchalet verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging alsmede de factuur van de reservering. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging/factuur van de reservering door Topchalet is verzonden. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

Betalingen

De reservering is pas definitief als u de aanbetaling van 25%, met een minimum van € 100,–, binnen de gestelde termijn heeft voldaan. Het restant bedrag van de huurprijs dient door Topchalet te zijn ontvangen uiterlijk 8 weken voor de eerste dag van uw verblijfsdatum, zoals vermeld in de bevestiging van de reservering. In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering tussen 8 weken en uw aankomstdatum het gehele bedrag ineens betaald te worden. Het is belangrijk om bij betaling duidelijk het geboekte weeknummer op te geven. Indien dit niet vermeld wordt kan uw betaling niet in behandeling worden genomen.Bij niet tijdige betaling van het aan u gefactureerde bedrag bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Topchalet u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Topchalet zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken. U bent dan aansprakelijk voor alle schade die Topchalet als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Topchalet in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken.

 

Annuleringsverzekering

Deze dient u zelf af te sluiten bij een verzekering.

 

Verplichte toeslag

Voor de huuraccommodatie geldt een verplichte toeslag. Deze bestaat uit:

– eindschoonmaak

– toeristenbelasting (ter plaatse te voldoen)

 

Waarborgsom

Op International Sport Camping aan het Luganomeer bedraagt de borg € 80,–. Dit bedrag ontvangt u weer terug na inlevering van de sleutels van het chalet en de slagboom.

 

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst heeft u vanaf 16.00 uur toegang tot de huuraccommodatie. Op de dag van vertrek dient u vóór 10.00 uur de huuraccommodatie te verlaten en de sleutels bij de receptie in te leveren.

 

Aansprakelijkheid

Topchalet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

– diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van uw verblijf

– het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten   van voorzieningen op de camping tijdens uw verblijf

– Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen

U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en/of andere eigendommen van Topchalet, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten uwerzijds dan wel van derden die zich met uw toestemming in de huuraccommodatie van Topchalet bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de huuraccommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten aan u worden doorberekend.

 

Wijzigingskosten

Wijzigingen in de door u opgegeven boeking kunt u alleen schriftelijk doorgeven en gerealiseerd worden op basis van beschikbaarheid. Eventuele meerkosten worden wel in rekening gebracht. Twee weken voor vertrek worden uw gegevens doorgegeven aan de receptie van de camping. Het is dan niet meer mogelijk om wijzigingen door te geven.

 

Voor- en naseizoen (met uitzondering van juli en augustus)

In het voor- en naseizoen is het op de camping rustiger en bieden wij u extra voordelige tarieven aan. Het kan gebeuren dat (bepaalde) faciliteiten in deze periodes niet beschikbaar zijn en er werkzaamheden plaatsvinden i.v.m. veranderingen of uitbreidingen, zonder dat wij u daar op voorhand van op de hoogte brengen.

 

Toeristenbelasting

In Italië dient u toeristenbelasting te betalen. Op de prijzenpagina leest u hier meer over.

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Topchalet. Afwijkingen in de beschrijving van de accommodatie zijn mogelijk. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande boekingsvoorwaarden. Prijswijzigingen voorbehouden.

leon starmansBoekingsvoorwaarden